Skip to content

Algemene incassovoorwaarden

1. Port Finance B.V. voert incasso-opdrachten uit ter inning van onbetaalde vorderingen welke vervallen zijn. Elke opdracht die aan Port Finance B.V. wordt toevertrouwd is voor onbepaalde duur geldig en omvat een exclusieve en onbeperkte opdracht ter incasso.

2. Elke gegeven opdracht wordt gezien als een buitengerechtelijke opdracht tot incasso. Het louter toesturen of faxen van documenten, nuttig of noodzakelijk om de incasso-opdracht uit te voeren veronderstelt mandaat tot incasso. Port Finance B.V. kan echter steeds eisen dat haar klanten een mandaat invullen en ondertekenen vooraleer de opdracht te aanvaarden.

3. Port Finance B.V. neemt de nodige maatregelen om de debiteur op minnelijke wijze tot betaling te doen overgaan. Dit door middel van een gewoon of aangetekend schrijven, telefonische contacten of bezoeken ter plaatse.
4. De opdrachtgever kan te allen tijde informatie bekomen in verband met zijn bij Port Finance B.V. lopende dossiers.

5. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Port Finance B.V. dadelijk en volledig op de hoogte te stellen wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks van de debiteur briefwisseling of betalingen ontvangt betreffende de schuldvordering.
6. Het aanvaarden en uitvoeren van de opdrachten gebeurt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. In verband met de gegrondheid van de vordering omvat zij geen enkele garantie naar de wettelijke verhaalbaarheid van de schuldvordering. Port Finance B.V. behoudt zich het recht om incasso-opdrachten te weigeren of de verderzetting ervan te staken zonder verplichting deze beslissing te motiveren en zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van de opdrachtgever. 7. Indien blijkt dat het opgegeven adres van de betrokken debiteur niet klopt, of deze ondertussen van adres veranderde, zal Port Finance B.V. een vast opzoekingsrecht van 12,50 € aanrekenen, dit na het terugvinden van de betrokken debiteur.

8. Aan Port Finance B.V. wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid gegeven betalingsregelingen af te sluiten, betalingstermijnen toe te staan, forfaitaire verhogings- en intrestbedingen kwijt te schelden en alle daden van beheer te stellen die betrekking hebben op het voorwerp van de incasso- opdrachten.

9. De door Port Finance B.V. geïnde bedragen zullen pas worden doorgestort als Port Finance B.V. de absolute zekerheid van de bank in verband met de dekking heeft ontvangen.
10. Port Finance B.V. is gerechtigd op een incassocommissie na het verkrijgen van de invordering volgens de in hiervoor vermelde overeenkomst. In de gevallen hieronder vermeld, is het commissieloon verschuldigd en wel vanaf de datum waarop aan Port Finance B.V. de incasso- opdracht werd toevertrouwd.

– Bij betaling van het verschuldigde bedrag, hetzij aan Port Finance B.V., hetzij aan de opdrachtgever;

– In geval van een ongegronde vordering waarvoor reeds een gerechtelijke procedure werd ingesteld;

– Indien de opdrachtgever tijdens de lastgeving zelf het initiatief neemt om het geld te innen of een derde belast met eenzelfde of gelijkaardige opdracht;

– Indien de opdrachtgever vraagt om de opdracht te annuleren of op te schorten;
– Indien de opdrachtgever tot een overeenkomst, vergelijk of dading is gekomen met

de debiteur, met of zonder bemiddeling van Port Finance B.V. (teruggave,

afbetaling op termijn, betaling, Schuldvergelijking,…);
– Indien blijkt dat het een administratieve fout betreft van de opdrachtgever en de

debiteur een bewijs van betaling kan voorleggen waarvoor Port Finance B.V. de opdracht tot incasso ontving, zal slechts één derde van het commissieloon in rekening worden gebracht.

11. Port Finance B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele ongerechtvaardigde acties die zij zouden nemen, Indien de vordering ongegrond zou blijken. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Port Finance B.V. te vrijwaren van iedere rechtsvervolging dienaangaande.

Start met een gratis kennismakings gesprek