Skip to content

Algemene incassovoorwaarden

 1. Port Finance voert incassowerkzaamheden uit om vervallen en onbetaalde vorderingen te innen. Elke aan Port Finance toevertrouwde opdracht wordt gezien als een buitengerechtelijke incasso-opdracht, is geldig voor onbepaalde tijd en omvat een exclusieve en onbeperkte incassobevoegdheid.
 2. Het enkel toezenden van documenten die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de incasso-opdracht impliceert een mandaat voor incasso. Port Finance kan echter verlangen dat de opdrachtgever een mandaatformulier invult en ondertekent voordat de opdracht wordt aanvaard.
 3. Port Finance neemt alle noodzakelijke stappen om de debiteur op een minnelijke wijze aan te manen tot betaling, door middel van schriftelijke communicatie (zowel gewoon als aangetekend), e-mails, telefoongesprekken of persoonlijke bezoeken.
 4. De opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht om informatie te vragen over de lopende dossiers bij Port Finance.
 5. De opdrachtgever informeert Port Finance onmiddellijk en volledig over alle directe of indirecte correspondentie en/of betalingen van de debiteur met betrekking tot de vordering.
 6. Het accepteren en uitvoeren van opdrachten gebeurt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van de vordering. Port Finance biedt geen garanties wat betreft de wettelijke verhaalbaarheid van de vordering en behoudt zich het recht voor om incasso-opdrachten te weigeren of de uitvoering ervan op elk moment te stoppen, zonder dat dit leidt tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding of het verstrekken van een motivatie aan de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is verplicht om correcte contactinformatie van de debiteur aan Port Finance te verstrekken en wijzigingen hierin onmiddellijk door te geven. Indien de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn of als de debiteur van adres is veranderd, zal Port Finance een vaste zoekvergoeding van €12,50 excl. BTW in rekening brengen.
 8. De opdrachtgever verleent Port Finance expliciet de bevoegdheid om betalingsregelingen te treffen, betalingsherinneringen te versturen, forfaitaire schadevergoedingen en rentebetalingen kwijt te schelden, en alle daadwerkelijke en redelijke kosten te maken die nodig zijn voor het uitvoeren van de incasso-opdrachten.
 9. Door Port Finance geïnde bedragen worden pas overgemaakt naar de rekening van de opdrachtgever nadat bevestiging met dekking is ontvangen.
 10. Port Finance heeft recht op een incassocommissie na ontvangst van de volgende inkomsten gerelateerd aan de vordering:
  • bij ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag dat aan Port Finance voor incasso is overgedragen;
  • in geval van een ongegronde vordering waarvoor reeds een gerechtelijke procedure is gestart;
  • indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering zelf initiatief neemt tot inning of een afspraak maakt met de debiteur;
  • indien de opdrachtgever verzoekt om de opdracht te annuleren of op te schorten;
  • indien de opdrachtgever een overeenkomst, schikking of dading bereikt met de debiteur, met of zonder bemiddeling van Port Finance (terugbetaling, afbetalingstermijn, schuldvergelijking, etc.);
  • indien blijkt dat het om een administratieve fout van de opdrachtgever gaat en de debiteur een betalingsbewijs kan overleggen, zal slechts 1/3 van het commissiebedrag in rekening worden gebracht.
  • Port Finance is niet verantwoordelijk voor eventuele ongerechtvaardigde acties indien de vordering ongegrond blijkt. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Port Finance te vrijwaren van iedere rechtsvervolging in dit verband.
 11. Port Finance brengt de volledige wettelijke rente in rekening bij de debiteur vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar werd en niet tijdig is voldaan.
 12. Port Finance handelt in overeenstemming met de overeengekomen procedure vanaf het moment dat de opdracht voor incasso of minnelijke schuldinvordering wordt ingediend, ongeacht of de opdrachtgever zelf doel en middelen bepaalt voor het verdere invorderingsproces. Het privacybeleid van Port Finance is vrij toegankelijk op de website https://www.portincasso.nl.